[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2010-10-01 14:41
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend for studenter - utlysning for høsten 2010

For å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora, er det opprettet et reisestipend for studenter.

Stipendet utlyses for et halvt år av gangen. Søknader har blitt mottatt for perioden 01.09.2010 til 28.02.2011, med søknadsfrist 01.08.2010. Det er bevilget maksimalt 50.000 NOK for denne utlysningen.

Vennligst vent på ny utlysning før søknad for neste periode sendes inn.

Hvem kan søke?

Stipend kan søkes av norske eller utenlandske studenter ved lærested innenfor høyere utdanning eller universitet i Norge, samt av norske studenter ved lærested på tilsvarende nivå utenlands. Det stilles ikke krav angående fagområde, men deltakelse på konferansen skal være faglig relevant for studiet eller for søkerens dokumenterte aktive deltakelse i prosjekter innenfor fri programvare.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte for deltagelse på internasjonale konferanser eller faglige møter innenfor informatikk eller telekommunikasjon.

Eksempler på relevante konferanser (ikke uttømmende liste):

Se også "Hva skjer" oversikten hos NUUG.

Følgende utgifter kan dekkes, såfremt de ikke dekkes av en annen part: Konferanseavgift, reise, opphold, alt etter regning og basert på rimeligste reisemåte/opphold.

Innkomne søknader

Denne oversikten viser hvilke konferanser det er søkt støtte for. Det kan være verdt å merke seg at sjansen for å få innvilget støtte til reise til en konferanse det allerede har kommet inn søknader til i aktuell søknadsrunde er vesentlig redusert siden det bare kan innvilges støtte til én deltaker på hver konferanse.

Høsten 2010:
LISA '10: 4 søknader
ACM/IFIP/USENIX 11th International Middleware Conference: 1 søknad

Søknad

Last ned søknadsskjema, fyll ut og send oss søknaden på e-post. For å åpne og redigere søknadsskjemaet kan OpenOffice Writer benyttes. Kun fullstendig utfylte søknader kan behandles. Om det vedlegges uttalelse fra veileder/lærer og/eller prosjektleder kan det styrke søknaden.

Søknadsbehandlingen

Søknaden avgjøres av styret. NUUG Foundation forbeholder seg retten til å innvilge eller avslå søknader etter egen vurdering, selv om det skulle være stipender ledig innenfor den fastsatte kvoten. Hovedkriterium for tildeling vil være søkerens forventede faglige utbytte av deltakelsen relatert til studium og/eller egen aktivitet i friprog-prosjekter.

Det gis bekreftelse på innsendt søknad så snart den er mottatt, og alle søkere får svar innen 1 måned etter søknadsfristens utløp.

Det er fastsatt følgende rammer for ordningen: Støtte kan gis til maksimalt én deltaker på hver konferanse. Samme person kan innvilges stipend maksimalt to ganger, men ikke i samme søknadsrunde.

Utbetaling

Utbetaling forutsetter at rapport fra konferansen er innsendt og godkjent. Stipendet utbetales i etterkant basert på innsendt reiseregning. Forskudd utbetales ikke. Send helst rapport og regning samlet.

Legitimerte utgifter dekkes inntil det tildelte støttebeløp som kan være likt eller lavere enn angitt i søknadens budsjett. Merk at bespisning ikke dekkes, hverken etter regning eller som kostgodtgjørelse. Unntak er hotellfrokost når dette er inkludert i romprisen. Reiseregningen skal være datert, undertegnet og vedlegges originale bilag (for flyreiser inkludert gjenpart av ombordstigningskort). Benytt gjerne statens reiseregningsskjema. Reiseregningen skal dateres, signeres og sendes i brevpost til vår adresse. Send helst elektronisk kopi som PDF-dokument.

Ansvarsfraskrivelse

NUUG Foundation påtar seg ingen arbeidsgiver-rolle i forhold til stipendmottakeren. Reiseforsikring bør tegnes og omfattes ikke av stipendet. Det er mottakers eget ansvar å dokumentere stipendet og utgiftene overfor skattemyndighetene. (Stipendet vil normalt være skattefritt, men vil bli oppgitt av NUUG Foundation som "trekkfri reisegodtgjørelse").

Rapporten

Kravet om å levere en rapport er begrunnet i ønsket om å spre den kunnskapen som erverves ved deltagelse på konferansen og dermed inspirere andre til å gripe tak i fagområdet, lære spesielle prosjekter eller foredragsholdere å kjenne, eller til selv å delta på lignenende arrangement senere. For NUUG Foundation er rapporten viktig for å kunne evaluere effekten av stipendene og også til å bidra til å gjøre stiftelsens arbeid kjent.

Omfang og format

Rapportens omfang skal være på minimum én A4-side (ca. 800 ord), og ikke mer enn 4 sider. Den kan leveres som ren tekstfil, eller formatteres ferdig og leveres i PDF format. I begge tilfeller forbeholder vi oss retten til å endre layout for å gjøre innholdet best mulig tilgjengelig. Rapport og reiseregning må ikke kombineres i samme dokument.

Innhold

Hoveddelen av rapporten skal dreie seg om det faglige innholdet av konferansen. Det skal fokuseres på de delene man selv oppfatter som mest interessant og skal ikke nødvendigvis gi et komplett bilde av alt som har skjedd på konferansen. Rapporten skal ikke inneholde kopier av konferanseprogram eller artikler, heller ikke i utdrag (men inkluder gjerne linker til slik informasjon). Rapporten skal inneholde minst ett intervju med en av konferansens foredragsholdere, eller med representant for arrangør-organisasjonen. Foruten det faglige innholdet, kan rapporten ta med litt om det utenomfaglige, slik som lokaliteter, transport og sosiale arrangementer. Rapporten skal ha som konklusjon en oppsummering av ens eget utbytte av å ha deltatt, relatert til begrunnelsen som ble gitt i søknaden om stipend.

Bruk gjerne bilder i rapporten. Vær nøye med rettighetene til eventuelle bilder. Best er å benytte egne bilder.

Språk

Rapporten skal leveres på norsk og/eller engelsk. Andre språk kan benyttes, men da skal det inkluderes en oversettelse til norsk eller engelsk.

Rettigheter

NUUG Foundation krever rett til å publisere rapporten på sine nettsider, og til å inkludere den i eventuelle senere elektroniske eller trykte publikasjoner. Forøvrig beholder forfatteren alle rettigheter. Det anbefales å inkludere en lisens-klausul som beskriver hvordan teksten kan benyttes av andre, f.eks. basert på en Creative Commons lisens.