[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2017-01-18 15:13
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend for studenter - utlysning for 2017

For å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora, er det opprettet et reisestipend for studenter.

Denne utlysningen gjelder for arrangementer i 2017. Stipendet er løpende, det vil si at søknader mottas og behandles når de kommer, og tildeling skjer etter individuell vurdering. Det er fastsatt en ramme på 100.000 NOK for årets stipender.

Hvem kan søke?

Stipend kan søkes av norske eller utenlandske studenter ved lærested innenfor høyere utdanning eller universitet i Norge, samt av norske studenter ved lærested på tilsvarende nivå utenlands. Det stilles ikke krav angående fagområde, men deltakelse på konferansen skal være faglig relevant for studiet eller for søkerens dokumenterte aktive deltakelse i prosjekter innenfor fri programvare.

Det gjøres oppmerksom på at masterstudenter i Nettverks- og Systemadministrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus/UiO som ønsker støtte til å delta på fellesreise til LISA-konferansen ikke omfattes av denne stipendordningen, men NUUG Foundation bidrar til en egen støtteordning som administreres av høgskolen.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte for deltagelse på internasjonale konferanser eller faglige møter innenfor informatikk eller telekommunikasjon. Kommersielle konferanser med fokus på egne produkter arrangert av leverandører støttes ikke. Om du er i tvil om deltakelse på en konkret konferanse kan støttes så ta gjerne kontakt med oss før søknad utarbeides.

Eksempler på relevante konferanser (ikke uttømmende liste):

Se også "Hva skjer" oversikten hos NUUG.

Følgende utgifter kan dekkes, såfremt de ikke dekkes av en annen part: Konferanseavgift, reise, opphold, alt etter regning og basert på rimeligste reisemåte/opphold.

Søknad

Last ned søknadsskjema, fyll ut og send oss søknaden på e-post til post@nuugfoundation.no. For å åpne og redigere søknadsskjemaet kan Open Office eller Libre Office benyttes. Kun fullstendig utfylte søknader kan behandles. Om det vedlegges uttalelse fra veileder/lærer og/eller prosjektleder kan det styrke søknaden.

Frister

Søknad sendes så snart som mulig etter at konferansen er annonsert med fullstendig program og reiseplaner lagt, men tidligst 6 måneder før arrangementets start. Søknad bør sendes i god tid for å unngå tidspress i forhold til bestilling av billetter etc. Vi forbeholder oss inntil 1 måneds behandlingstid.

Søknadsbehandlingen

Søknaden avgjøres av styret i NUUG Foundation, som forbeholder seg retten til å innvilge eller avslå søknader etter egen vurdering, selv om det skulle være stipender ledig innenfor den fastsatte kvoten. Hovedkriterium for tildeling vil være søkerens forventede faglige utbytte av deltakelsen relatert til studium og/eller egen aktivitet i friprog-prosjekter. Det tilstrebes størst mulig spredning mellom søkere, læresteder og konferanser. Ved ellers like vilkår vil først innkomne søknader bli prioritert.

Det gis bekreftelse på innsendt søknad så snart den er mottatt, og alle søkere får svar innen 1 måned etter innsending.

Tildelte stipender vil bli offentliggjort på NUUG Foundations websider, RSS-feed og Facebook-side, med navn, studiested og konferanse for de tildelte stipender. Søknader som ikke blir innvilget blir bare summarisk gjengitt uten navn.

Utbetaling

Utbetaling forutsetter at rapport fra konferansen er innsendt og godkjent. Stipendet utbetales i etterkant basert på innsendt reiseregning. Forskudd utbetales ikke. Send helst rapport og regning samlet.

Legitimerte utgifter dekkes inntil det tildelte støttebeløp som kan være likt eller lavere enn angitt i søknadens budsjett. Merk at bespisning ikke dekkes, hverken etter regning eller som kostgodtgjørelse. Unntak er hotellfrokost når dette er inkludert i romprisen. Nærmere detaljer om reiseregningen finnes i vår oppskrift.

Ansvarsfraskrivelse

NUUG Foundation påtar seg ingen arbeidsgiver-rolle i forhold til stipendmottakeren. Reiseforsikring bør tegnes og omfattes ikke av stipendet. Det er mottakers eget ansvar å dokumentere stipendet og utgiftene overfor skattemyndighetene. (Stipendet vil normalt være skattefritt, men kan bli oppgitt av NUUG Foundation som "trekkfri reisegodtgjørelse").

Rapporten

Kravet om å levere en rapport er begrunnet i ønsket om å spre den kunnskapen som erverves ved deltagelse på konferansen og dermed inspirere andre til å gripe tak i fagområdet, lære spesielle prosjekter eller foredragsholdere å kjenne, eller til selv å delta på lignenende arrangement senere. For NUUG Foundation er rapporten viktig for å kunne evaluere effekten av stipendene og også til å bidra til å gjøre stiftelsens arbeid kjent.

Omfang og format

Rapportens omfang skal være på minimum én A4-side (ca. 800 ord), og ikke mer enn 4 sider. Den kan leveres som ren tekstfil, eller formatteres ferdig og leveres i HTML eller PDF format. I begge tilfeller forbeholder vi oss retten til å endre layout for å gjøre innholdet best mulig tilgjengelig. Rapport og reiseregning må ikke kombineres i samme dokument.

Innhold

Hoveddelen av rapporten skal dreie seg om det faglige innholdet av konferansen. Det skal fokuseres på de delene man selv oppfatter som mest interessant og skal ikke nødvendigvis gi et komplett bilde av alt som har skjedd på konferansen. Rapporten skal ikke inneholde kopier av konferanseprogram eller artikler, heller ikke i utdrag (men inkluder gjerne linker til slik informasjon). Rapporten skal referere minst ett intervju med en av konferansens foredragsholdere, eller med representant for arrangør-organisasjonen. Foruten det faglige innholdet, kan rapporten ta med litt om det utenomfaglige, slik som lokaliteter, transport og sosiale arrangementer. Rapporten skal ha som konklusjon en oppsummering av ens eget utbytte av å ha deltatt, relatert til begrunnelsen som ble gitt i søknaden om stipend.

Bruk gjerne bilder i rapporten. Vær nøye med rettighetene til eventuelle bilder. Best er å benytte egne bilder.

Språk

Rapporten skal leveres på norsk og/eller engelsk. Andre språk kan benyttes, men da skal det inkluderes en oversettelse til norsk eller engelsk.

Rettigheter

NUUG Foundation krever rett til å publisere rapporten på sine nettsider, og til å inkludere den i eventuelle senere elektroniske eller trykte publikasjoner. Forøvrig beholder forfatteren alle rettigheter. Det anbefales å inkludere en lisens-klausul som beskriver hvordan teksten kan benyttes av andre, f.eks. basert på en Creative Commons lisens.