[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2022-07-21 15:43
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend - utlysning for 2022 og 2023

For å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora, er det opprettet et reisestipend.

Denne utlysningen gjelder for arrangementer i 2022 og 2023. Stipendet er løpende, det vil si at søknader mottas og behandles når de kommer, og tildeling skjer etter individuell vurdering. Det er fastsatt en ramme på 100.000 NOK årlig for disse stipendene.

Hvem kan søke?

Stipendordningen er primært tiltenkt studenter innenfor høyere utdanning, men stipend kan søkes av alle, forutsatt at deltakelse ikke kan betales av arbeidsgiver eller andre. Prioritet gis til søknader med en tilknytning til Norge.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte for deltagelse på internasjonale konferanser eller faglige møter innenfor informatikk eller telekommunikasjon. Vitenskapelige konferanser med fagfellevurderte innlegg prioriteres. Har søkeren selv fått antatt et foredrag så styrker dette søknaden. Deltakelse på kommersielle konferanser støttes normalt ikke. Om du er i tvil om deltakelse på en konkret konferanse kan støttes så ta gjerne kontakt med oss før søknad utarbeides.

Eksempler på relevante konferanser (ikke uttømmende liste):

Følgende utgifter kan dekkes, såfremt de ikke dekkes av en annen part: Konferanseavgift, reise, opphold, alt etter regning og basert på rimeligste reisemåte/opphold. Mat/diett dekkes ikke.

Søknad

Last ned søknadsskjema, fyll ut, lagre som PDF og send oss søknaden på e-post til post@nuugfoundation.no. For å åpne og redigere søknadsskjemaet kan Open Office eller Libre Office benyttes. Kun fullstendig utfylte søknader kan behandles. Om det vedlegges uttalelse fra veileder/lærer og/eller prosjektleder kan det styrke søknaden.

Frister

Søknad sendes så snart som mulig etter at konferansen er annonsert med fullstendig program og reiseplaner lagt, men tidligst 6 måneder før arrangementets start. Søknad bør sendes i god tid for å unngå tidspress i forhold til bestilling av billetter etc. Vi forbeholder oss inntil 1 måneds behandlingstid.

Søknadsbehandlingen

Søknaden avgjøres av styret i NUUG Foundation, som forbeholder seg retten til å innvilge eller avslå søknader etter egen vurdering, selv om det skulle være stipender ledig innenfor den fastsatte kvoten. Hovedkriterium for tildeling vil være søkerens forventede faglige utbytte av deltakelsen relatert til studium og/eller egen aktivitet i friprog-prosjekter. Det tilstrebes størst mulig spredning mellom søkere, læresteder og konferanser. Ved ellers like vilkår vil først innkomne søknader bli prioritert.

Det gis bekreftelse på innsendt søknad så snart den er mottatt, og alle søkere får svar innen 1 måned etter innsending.

Tildelte stipender og rapporter vil bli offentliggjort på NUUG Foundations websider, RSS-feed og/eller Facebook-side, med navn, studiested/arbeidssted og konferanse for de tildelte stipender. Søknader som ikke blir innvilget blir bare summarisk gjengitt uten navn.

Utbetaling

Utbetaling forutsetter at rapport fra konferansen er innsendt og godkjent. Stipendet utbetales i etterkant basert på innsendt reiseregning. Forskudd utbetales ikke. Send helst rapport og regning samlet.

Legitimerte utgifter dekkes inntil det tildelte støttebeløp som kan være likt eller lavere enn angitt i søknadens budsjett. Merk at bespisning ikke dekkes, hverken etter regning eller som kostgodtgjørelse. Unntak er hotellfrokost når dette er inkludert i romprisen. Nærmere detaljer om reiseregningen finnes i vår oppskrift.

Ansvarsfraskrivelse

NUUG Foundation påtar seg ingen arbeidsgiver-rolle i forhold til stipendmottakeren. Reiseforsikring bør tegnes og omfattes ikke av stipendet. Det er mottakers eget ansvar å dokumentere stipendet og utgiftene overfor skattemyndighetene. (Stipendet vil normalt være skattefritt, men kan bli oppgitt av NUUG Foundation som "trekkfri reisegodtgjørelse").

Rapporten

Kravet om å levere en rapport er begrunnet i ønsket om å spre den kunnskapen som erverves ved deltagelse på konferansen og dermed inspirere andre til å gripe tak i fagområdet, lære spesielle prosjekter eller foredragsholdere å kjenne, eller til selv å delta på lignenende arrangement senere. For NUUG Foundation er rapporten viktig for å kunne evaluere effekten av stipendene og også til å bidra til å gjøre stiftelsens arbeid kjent.

Omfang og format

Rapportens omfang skal være på minimum én A4-side (ca. 800 ord), og ikke mer enn 4 sider. Vi foretrekker at rapporten leveres ferdig formattert i PDF-format, og forbeholder oss retten til å endre layout for å gjøre innholdet best mulig tilgjengelig. Rapport og reiseregning må ikke kombineres i samme dokument.

Innhold

Hoveddelen av rapporten skal dreie seg om det faglige innholdet av konferansen. Det skal fokuseres på de delene man selv oppfatter som mest interessant og skal ikke nødvendigvis gi et komplett bilde av alt som har skjedd på konferansen. Rapporten skal ikke inneholde kopier av konferanseprogram eller artikler, heller ikke i utdrag (men inkluder gjerne linker til slik informasjon). Foruten det faglige innholdet, kan rapporten ta med litt om det utenomfaglige, slik som lokaliteter, transport og sosiale arrangementer. Rapporten skal ha som konklusjon en oppsummering av ens eget utbytte av å ha deltatt, relatert til begrunnelsen som ble gitt i søknaden om stipend.

Bruk gjerne bilder i rapporten. Vær nøye med rettighetene til eventuelle bilder. Best er å benytte egne bilder.

Språk

Rapporten skal leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Andre språk kan benyttes, men da skal det inkluderes en oversettelse til et av de nevnte språkene.

Rettigheter

NUUG Foundation krever rett til å publisere rapporten på sine nettsider, og til å inkludere den i eventuelle senere elektroniske eller trykte publikasjoner. Forøvrig beholder forfatteren alle rettigheter. Det anbefales å inkludere en lisens-klausul som beskriver hvordan teksten kan benyttes av andre, f.eks. basert på en Creative Commons lisens.