[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2011-04-16 14:11
webmaster@nuugfoundation.no

Tildelingsregler

Regler for tildeling av støttemidler

Det vises til vedtektene "§ 5 Disponering av midler Stiftelsen kan hvert år disponere et beløp som tilsvarer forrige og tidligere års overskudd, fratrukket forrige og tidligere års disponeringer og eventuelle årsunderskudd. Likevel kan det alltid disponeres et beløp tilsvarende inntil 10% av grunnkapitalen såfremt det er dekning for beløpet i egenkapital utover grunnkapitalen. Disponering kan skje ved tildeling av prosjektstøtte, priser, stipender eller enhver annen deltagelse i aktiviteter. Ingen aktivitet skal ha til hensikt å gi stiftelsen inntekter på kort eller lang sikt."

1. Kriterier
Prosjekter og aktiviteter som kan støttes er angitt i policy dokumentet.

2. Søker
Søker kan være enkeltperson eller juridisk person, hjemmehørende i Norge eller utenlands.

3. Søknad
Søknad om støtte fremmes skriftlig av Søker. Søknad skal være spesifikk og skal inneholde en tidsramme og et budsjett for hvordan eventuell støtte planlegges brukt. Prosjektet må være avgrenset i tid. Søknaden vil bli publisert på stiftelsens nettsted hvis det bevilges støtte.

4. Avgjørelse
Styret tar stilling til søknader basert på innstilling levert av et eller flere styremedlemmer, eventuelt i samråd med andre. Tildelingen trenger ikke skje i styremøte så lenge det er enstemmighet i styret. Et styremedlem kan forlange at saken skal behandles i møte. Tildeling kan skje helt eller delvis. Avslag trenger ikke begrunnes, men styret kan velge å gå i dialog med søker om prosjektet og søknadens utforming.

5. Utbetaling
Utbetaling kan skje så snart søknad er innvilget av Styret, til angitt bankkonto i søkerens hjemland. Hvis støtten gjelder reise for en student eller annen privatperson, så utbetales støtten etter reisens avslutning basert på innsendte bilag som skal følge denne oppskriften.

6. Rapport
Innen 3 måneder etter prosjektets avslutning skal rapport med regnskap sendes Stiftelsen. Stiftelsen har rett til å kreve regnskapet revidert, eventuelt av stiftelsens egen revisor. Hvis hele eller deler av støttebeløpet ikke er benyttet, skal ubenyttet støtte betales tilbake, uten renter. Rapporten må dokumentere at støtten er brukt etter forutsetninger i søknad og vilkår gitt i tilsagnsbrev, samt en vurdering av resultatoppnåelsen av prosjektet med utgangspunkt i prosjektets formål. I perioden fra utbetaling og fram til endelig rapport foreligger, skal prosjektet avgi en kort statusrapport minst hvert halvår. Både statusrapporter og endelig rapport vil bli publisert på stiftelsens nettsted.

7. Skatt
Begge parter plikter å påse at nødvendig rapportering og eventuell innbetaling til skattemyndighetene finner sted.

7. Utstyr
Utstyr som er anskaffet for støttemidler skal anvendes til prosjektets formål også etter at (del)prosjektet det søkes støtte for er avsluttet. Er dette ikke mulig eller relevant, tilfaller utstyret en undervisningsinstitusjon eller et veldedig formål etters søkers eget valg. Disponeringen av utstyret skal være med i sluttrapporten som sendes stiftelsen.

Vedtatt i styremøte den 17.12.2001.