[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2011-04-16 14:11
webmaster@nuugfoundation.no

VEDTEKTER FOR THE NUUG FOUNDATION

Vedtatt ved stiftelsens opprettelse på NUUG's ordinære årsmøte 29.06.2000.

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er The NUUG Foundation.

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å fremme utviklingen av en åpen infrastruktur for digital bearbeiding, lagring og utveksling av informasjon.

Med en åpen infrastruktur menes programvare hvor bruk er fri, og hvor kildekode og dataformater er fritt tilgjengelig.

§ 3 Sete

Stiftelsens skal ha sete i Oslo kommune.

§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 10.000.000.

§ 5 Disponering av midler

Stiftelsen kan hvert år disponere et beløp som tilsvarer forrige og tidligere års overskudd, fratrukket forrige og tidligere års disponeringer og eventuelle årsunderskudd. Likevel kan det alltid disponeres et beløp tilsvarende inntil 10% av grunnkapitalen såfremt det er dekning for beløpet i egenkapital utover grunnkapitalen. Disponering kan skje ved tildeling av prosjektstøtte, priser, stipender eller enhver annen deltagelse i aktiviteter. Ingen aktivitet skal ha til hensikt å gi stiftelsen inntekter på kort eller lang sikt.

§ 6 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på fra 3 til 6 medlemmer.

Styremedlemmene utpekes av styret. Styremedlemmene tjenestegjør i inntil 3 år. Styremedlemmer er valgbare også umiddelbart etter utløpet av forrige tjenestetid. Inntil to tredjedeler av medlemmene kan være på valg samtidig.

Et styremedlem har rett til å fratre før tjenestetiden er utløpt. Styret skal gis skriftlig forhåndsvarsel om fratreden. Hvis samtlige styremedlemmer er fratrådt uten at nye medlemmer er utpekt, utpekes medlemmene av Fylkesmannen.

§ 7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte, men enkle saker kan behandles elektronisk. Styreleder sørger for at medlemmene innkalles til møte. Innkalling skal skje på hensiktsmessig måte og med passende frist. Hvert styremedlem kan kreve at det innkalles til styrebehandling av en bestemt angitt sak.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar. Styrets vedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller møtelederen i styrelederens fravær, har stemt for.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning og utdeling av stiftelsens formue hører under styret. Styret plikter å påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 9 Daglig leder

Styret kan tilsette en daglig leder til å forestå den daglige ledelsen av stiftelsen.

§ 10 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi to styremedlemmer eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap myndighet til å representere stiftelsen utad. Daglig leder kan alltid representere stiftelsen utad i saker som ligger innenfor hans myndighet etter § 8.

§ 11 Formuesforvaltningen

Stiftelsens formue skal plasseres i bankinnskudd og ulike børsnoterte verdipapirer med sikte på å ha en lav til middels høy risiko for formuen samlet sett.

Stiftelsen skal så vidt mulig ha bankinnskudd på minst NOK 1.000.000 til enhver tid.

Stiftelsen kan bare yte lån eller påta seg kausjonsanvar som ledd i å fremme formålet.

§ 12 Regnskaps- og revisjonsplikt

Stiftelsen skal føre slikt regnskap som kreves av lovgivningen.

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 13 Omdanning

Styret kan treffe vedtak om omdanning av stiftelsen, herunder vedtak om endring av stiftelsens vedtekter og oppløsning. Styret kan likevel ikke treffe vedtak om endring av vedtektene §§ 2, 4 og 5. Beslutning om oppløsning kan først treffes når stiftelsens egenkapital er lavere enn NOK 1.000.000.

Beslutning om omdanning krever tilslutning fra samtlige styremedlemmer.

Ved oppløsning skal stiftelsens midler anvendes i samsvar med vedtektene §§ 2 og 4.